HOME > 만남의광장 > 공지사항
| 2017 춘천마라톤 입금자 대상 이벤트 당첨자 공지
| 관리자 | 2017.09.08
| 8158    

[2017 춘천마라톤 입금자 대상 이벤트 당첨자 공지]

 

9월 6일까지 입금자 중 100명을 선정하여

🗿영국 국립미술관 TATE명작전:NUDE🗿

초대권을 드립니다.!

 

 

선정되신 분들 모두 축하드립니다~!👏

 

👏

이름 / 참가코스( F : 풀코스 , T : 10km ) / 휴대전화 뒷번호

강가경 T 7326     강승훈 F 0249    강우동 F 0524    곽영수 F 3576
권혁주 F 9567     김갑수 F 8888    김경애 T 6746    김말순 F 1672
김미경 F 6668     김상기 F 4594    김선경 F 1691    김수정 T 4398
김영미 T 9632     김영종 F 7065    김완희 F 4839    김용균 F 9800
김재길 F 1849     김재선 F 4839    김정경 F 4445    김진홍 F 5553
김창규 F 1765     김한용 F 1941    김형후 T 5310    김호근 F 9746
남영곤 F 6478     남주경 T 3290    목진규 T 0323    문광호 F 7971
문병일 F 1503     박기웅 F 9819    박선룡 F 9394    박성배 F 5261
박영래 F 3080     박영선 F 2322    박옥란 T 5307    방광석 F 1533
배정임 F 4982     서달웅 F 8218    서동민 T 1864    서희종 F 6745
신경섭 F 4061     신상우 F 8908    신지은 T 3965    신지현 T 6455
심남숙 T 8204     안성모 F 2330    양정혜 T 5135    엄경재 T 6942
엄창호 F 8769     여신동 F 7570    오세창 F 9083    오인선 F 1896
우병운 F 5449     유병우 F 9550    유앵숙 T 5571    유옥순 T 8504
유주성 T 7576     유준호 F 2789    유현종 F 1737    유흥용 T 1375
윤석희 T 9999     윤여문 T 6236    윤태현 F 9113    이강일 F 2365
이경재 F 4566     이도현 F 6656    이동춘 T 5437    이동호 T 8946
이명규 F 7368     이병석 T 9537    이수진 T 4362    이영학 F 9329
이우현 F 8968     이원재 F 3106    이재승 F 8386    이정례 T 0042
이종수 F 1560     이주 T 4462        이현경 F 6623    이흥식 F 0510
장경호 T 4909     장근출 F 8949    장세훈 T 5124    장정찬 F 5574
전구룡호 F 0911 전준삼 F 8562     정구중 F 9091    정민정 T 3365
정혜경 T 6913     정환승 F 3464     조명현 F 8898    조진구 F 7592
천순권 F 3495     최광열 T 9603     최명자 F 7709    최석재 F 0903
홍승현 T 5617     황영혜 T 1572     황의충 F 8226    황호연 F 4312

   **참가신청시 기재하신 주소로 개별발송 됩니다**